Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI


KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

SOKOL BINAJ

ILIR PANDA

DATË 30 KORRIK 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

TIRANË

02324/17

SHEFKI PETRELA, KUJTIM PETRELA, ARBEN PETRELA, LEJLA SEFERI, TEFTA MUJA – KËSHILLI I MINISTRAVE, MINISTRIA E INFRASTUKTURËS DHE ENERGJISË (NË VEND TË MINISTRIA E ZHVILLIMIT URBAN) – AVOKATURA E SHTETIT

SOKOL SADUSHI

Lënien në fuqi të vendimit nr.2549, datë 07.06.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte