Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI


KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

KLODIAN KURUSHI

ARTUR KALAJA

DATË 02 DHJETOR 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

TIRANË

00419/21

NERTILA SULENJI – URDHRIT TË PSIKOLOGUT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË – KOMISIONI I LICENSIMIT

S.SADUSHI

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Nertila Sulenji kundër vendimit nr.30, datë 01.07.2021, të Gjykatës Administrative të Apelit.

2.

TIRANË

03053/17

YLLI ZYLA – MINISTRIA E MBROJTJES TIRANË – AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE TIRANË

Mopranimin e rekursit të palës së paditur , Ministria e Mbrojtjes kundër vendimit nr.3033, datë 29.06.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit

3.

VLORË

00153/17

SHOQËRIA “BIFFER & CO”SHPK – DREJTORIA RAJONALE TATIMORE BERAT, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR TIRANË

Prishjen e vendimit nr.306, datë 17.03.2014, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë dhe të vendimit nr.683, datë 31.03.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe rrëzimin e padisë.

4.

KORCË

02262/15

EFTIM TOSKA, SELVIE TOSKA – KËSHILLI BASHKIAK KORCE – BASHKIA KORCE

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Eftim Toska dhe Selvie Toska kundër vendimit nr.1580, datë 01.07.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit

5.

TIRANË

00426/15

SHOQËRIA “CURRI”SHPK – UNIVERSITETI “ALEKSANDËR MOISIU DURRËS” – KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Prishjen e vendimit nr.4014, datë 31.10.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e cështjes për rishqyrtim pranë kësaj gjykate me tjetër trup gjykues.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte