Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI


KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ARTUR KALAJA

KLODIAN KURUSHI

DATE 25 NENTOR 2021

NR.

RRETHI

NR.AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

TIRANË

03635/15


ADRIATIK ZENUNLLARI – MINISTRIA E FINANCAVE TIRANË, DEGA E BUXHETIT DHE THESARIT KORCË – PROKURORIA E RRETHIT KORCË

S.SADUSHI

Prishjen e vendimit nr.1889, datë 10.09.2015, të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgmin e ceshtjes për rigjykim pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

2.

TIRANË

00082/16


ZYHDI SPAHIU – ASHK ISH-DREJTORIA ALUIZNI TIRANË – KËSHILLI I MINISTRAVE – AVOKATURA E SHTETIT – ASHK TIRANË, MYSLYM MEHMETI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga personi i tretë Myslym Mehmeti, kundër vendimit nr.2214, datë 22.10.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

3.

TIRANË

01886/15

MUHAMET BARDHOSHI – DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE TIRANË

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve kundër vendimit nr.300, datë 24.02.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

4.

TIRANË

01883/15


ERJON PRAPA – DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE TIRANË

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve kundër vendimit nr.117, datë 03.02.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

5.

TIRANË

01887/15


LUAN XHANI – DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE TIRANË

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve kundër vendimit nr.120, datë 03.02.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

6.

TIRANË

02178/18

JONELA SULAJ – DREJTORIA E POLICISË SË SHTETIT – AVOKATURA E SHTETIT

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditese Jonela Sulaj kundër vendimit nr.2482, datë 19.06.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

7.

TIRANË

01239/15


GËZIM DUHANXHIU – DREJTORIA E POLICISË SË QARKUT TIRANË

Prishjen e vendimit nr.4530, datë 18.12.2014, të Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e cështjes për rishqyrtim në këtë gjykatë me tjetër trup gjykues.

8.

TIRANË

01161/15


JONIDA BURBA – DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT TIRANË

Prishjen e vendimit nr.210, datë 11.02.2015, të Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin për vazhdimin e gjykimit në po atë gjykatë me të njëjtin trup gjykues.

9.

TIRANË

02196/16

VEAP AGA – MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME

Prishjen e vendimit nr.2106, datë 08.10.2015, të Gjykatës Administrative te Apelit dhe kthimin e cështjes për rishqyrtim, për vazhdimin e gjykimit në po atë gjykatë.

10.

VLORË

00774/15

PASKAL MILO – AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS VLORË

Prishjen e vendimit nr.4137, datë 11.11.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe kthimin e cështjes për rigjykim në po atë gjykatë me tjetër trup gjykues.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI


KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

SOKOL BINAJ

ASIM VOKSHI

DATË 25 NENTOR 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

13.

TIRANË

02724/13

ALBERT XHANI – ADMINISTRATORËT E SHOQËRISË “VEFA HOLDING”SHPK – ZYRA E PËRMBARIMIT TIRANËS.SADUSHI

Ndryshimin e vendimit nr. 56, datë 19.07.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe rrëzimin e padisë së paditësit Albert Xhani.

Tiranë më 25.11.2021

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte