Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI


KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

KLODIAN KURUSHI

ARTUR KALAJA

SOKOL BINAJ

DATË 25 NENTOR 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

TIRANË

03754/13


DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË – ZYRA E PËRMBARIMIT TIRANË, NIKOLLË ZHURI

K.KURUSHI

Prishjen e vendimit te Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e ceshtjes për rigjykim pranë Gjykatës Administrative të Apelit.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte