Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV


TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ARTUR KALAJA

KLODIAN KURUSHI

DATË 25 NËNTOR 2021

NR.

RRETHI

NR.AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATOR

PËRFUNDIMI

1.

TIRANË

1777/19

HASAN BRUSHA- KOMISIONI MJEKSORE I CAKTIMIT TE AFTESISE PER PUNE, DRSSH TIRANE

S.SADUSHI

Prishjen e vendimit nr. 2153 (80-2019-2202) date 19.06.2019 tre Gjykatës Administrative te Shkalles se Pare Tirane dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit

2

KUKES

00496/21

SELVIJE HARHULLA

‘’

Prishjen e vendimit nr.9 date 07.04.2021 te Gjykatës te Shkalles se Pare Kukes dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit

SHPALLUR SOT MË DATË 25.11.2021

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte