Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

SOKOL SADUSHI

SOKOL BINAJ

ASIM VOKSHI

DATE 24 NENTOR 2021

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATOR

PERFUNDIMI

23

TIRANE

503/21

NAPOLEON ZEQIRI-BASHKIA PERMET

A. VOKSHI

Rregullimin kompetencës lendore te gjykatave ne mosmarrëveshje duke përcaktuar si gjykate kompetente Gjykatën Administrative te Shkalles se Pare Gjirokastër .

Lenien ne fuqi te vendimit nr. 112/22-2021-242 date 30.07.2021 te Gjykatës se Rrethit Gjyqësorë Përmet

 

PUBLIKUAR ME DATE 24.11.2021

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte