Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

LISTA E ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI,

KOLEGJI ADMINISTRATIV


TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

SOKOL BINAJ

ASIM VOKSHI

DATE 23 NENTOR 2021

NR.

RRETHI

NR.AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

TIRANË

801/17

SADETE HOXHA – MINISTRIA E EKONOMISË DHE FINANCAVE

S.SADUSHI

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Sadete Hoxha kundër vendimit nr.2095, datë 14.10.2011, të Gjykatës së Apelit Tiranë

2.

LUSHNJË

00048/14

FABJOLA GJINI – BASHKIA DIVJAKË

A.VOKSHI

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Bashkia Divjakë kundër vendimit nr.441, datë 18.06.2013, të Gjykatës së Apelit Vlorë.

3.

TIRANË

00024/14

SHOQËRIA “BBD”SHPK – DEGA E DOGANËS TIRANË, DREJTORIA E PËRGJITHSHME E DOGANAVE – AVOKATURA E SHTETIT

S.SADUSHI

Ndryshimin e vendimit nr.7443, datë 13.07.2012, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe të vendimit nr.1766, datë 19.09.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe rrëzimin e kërkesë-padisë

4.

SHKODËR

03010/14

LINDITA PALI – PREFEKTI I QARKUT LEZHË

A.VOKSHI

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Prefekti i Qarkut Lezhë kundër vnedimit nr.1809, datë 14.05.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

5.


SHKODËR

04053/14

ALTIN RRUKAJ – QËNDRA SHËNDETËSORE GRUEMIRË, MALËSI E MADHE

A.VOKSHI

Lënien në fuqi të vendimit nr.455, datë 03.03.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit me ndryshimin vetem per disponimin:
“Dëmshpërblimi i paditësit të kryhet në bazë të pagës bruto që ai ka pasur në momentin e ndërprerjes së marrëdhënieve financiare”

6.


SHKODËR

04147/14

SHOQËRIA “P.V.N.” – DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE TIRANË, DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE SHKODËR - AVOKATURA E SHTETIT

A.VOKSHI

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria Rajonale Tatimore Shkodër kundër vendimit nr.2430, datë 23.06.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

7.TIRANË

04043/14

SHOQATA E RUAJTJES DHE MBROJTJES SË MJEDISIT, DEGA KURBIN, SHOQATA KOMBËTARE HUMANITARE E RUAJTJES DHE MBROJTJES SË MJEDISIT, SHOQATA E PROGRESIT PYJOR DHE MJEDISIT , BARDHOK NOKAJ – KËSHILLI I RREGULLIMIT TË TERRITORIT-BASHKIA LAC, ZYRA E BUJQËSISË LAÇ , DREJTORIA E BUJQËSISË QARKU LEZHË, MINISTRIA E BUJQËSISË, USHQIMIT DHE MBROJTJES SË KONSUMATORIT, MINISTRIA E MJEDISIT, PYJEVE DHE ADMINISTRIMIT TË UJRAVE, KËSHILLI KOMBETAR I TERRITORIT, SHOQËRIA “AL-CELIK-VEGA”SHA

S.SADUSHI

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Shoqata e Ruajtjes dhe Mbrojtjes së Mjedisit, Dega Kurbin kundër vendimit nr.2004, datë 21.05.2014, të Gjykatës së Apelit Tiranë

8.

GJIROKASTËR

00476/21

PANAJO GUDA – DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE GJIROKASTER

S.SADUSHI

Rregullimin e kompetencës lëndore të gjykatave në mosmarrëveshje , duke përcaktuar si gjykatë kompetente Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Përmet. Prishjen e vendimit nr.96/22-2021-2015, datë 05.07.2021, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet.

9.SHKODËR

00471/21

ARBEN UJKA, MARIO XHUXHA, FREDERIK LLESHI – DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT , KOMISIONI QËNDROR I APELIMIT - DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT DEPARTAMENTI I POLICISË KRIMINALE

S.SADUSHI

Rregullimin e kompetencës tokësore të gjykatave në mosmarrëveshje , duke përcaktuar si gjykatë kompetente Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Shkodër. Lënien në fuqi të vendimit nr.814 (80-2021-831), datë 24.03.2021, të Gjykatës Administrative të Shkallës Së Parë Tiranë.

10.TIRANË

00474/21

ARTUR PROPOLLOGU – MINISTRIA PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTME

A.VOKSHI

Rregullimin e kompetencës lëndore të gjykatave në mosmarrëveshje , duke përcaktuar si gjykatë kompetente Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. Lënien në fuqi të vendimit nr.5191, datë 04.12.2020, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

11.

TIRANË

00473/21

ISLAM CARA, ELISABETA CARA – AGJENSIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE TIRANË – AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS,DREJTORIA VENDORE FIER

A.VOKSHI

Rregullimin e kompetencës lëndore të gjykatave në mosmarrëveshje , duke përcaktuar si gjykatë kompetente Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. Prishjen e vendimit nr.62-2020-2007 (479) datë 24.06.2020, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier dhe dërgimin e cështjes Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI,

KOLEGJI ADMINISTRATIV


TRUPI GJYKUES:

ILIR PANDA

ERVIN PUPE

KLODIAN KURUSHI

DATE 23 NENTOR 2021

NR.

RRETHI

NR.AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

TIRANË

01488/14

XHAVID DOMA - KOMISIONI I NDARJES SË TOKËS, PASKUQAN, KOMISIONI I NDARJES SË TOKËS NË PASKUQAN, KADRI HOXHA, HAJRIE MUÇA, ALBERT MUÇA, ESMERALDA MUÇA, ALTIN HOXHA, PRANVERA HOXHA, AFËRDITA HOXHA, ALFRED HOXHA, ENKELEDA HOXHA – BAJAME DOMA, ARMAND DOMA, MATILDA DOMA

I.PANDA

Prishjen e vendimit nr.1760, datë 18.09.2013, të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e cështjes po në Gjykatën Administrative të Apelit.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte