Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

SOKOL SADUSHI

ARTUR KALAJA

KLODIAN KURUSHI

DATE 18 NENTOR 2021

NR.

RRETHI

NR.AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

TIRANË

00752/17

SHOQËRIA “FADA – 1” SH.P.K – MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS

DHE ENERGJISË - ish MINISTRIA E ENERGJISË DHE INDUSTRISË (MEI)

S SADUSHI

Shtyrjen e seancës gjyqësore (dhome këshillimi) për ne një date tjetër për arsye se një nga anëtaret e trupit gjykues ka pengese ligjore ne shqyrtimin e kësaj çështje.

2.

VLORË

00783/17

SHEFIQE HYSENI – NJËSIA ADMINISTRATIVE FIER- SHEGAN – ish KOMUNA FIER - SHEGAN LUSHNJE, KËSHILLI I QARKUT FIER

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Shefqie Hyseni kundër vendimit nr. 3294, datë 18.10.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

3.

TIRANË

00843/18

SHOQËRIA TREGTARE “SHEGA AIR” SH.P.K – DREJTORIA E PËRGJITHSHME E DOGANAVE TIRANË, DEGA E DOGANËS RINAS

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Dega e Doganës Rinas kundër vendimit nr. 5512, datë 21.12.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.

4.

DURRËS

01447/15

NAXHIJE KACA – A.SH.K TIRANË, ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME TIRANË

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Agjencia Shtetërore e Kadastrës Drejtoria e Përgjithshme Tiranë, (ish-Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë), kundër vendimit nr. 4540, datë 18.12.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

5

BERAT

01501/15

FERDINANT PULAHA – BASHKIA KUÇOVË

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Bashkia Kuçovë kundër vendimit nr. 115, datë 28.01.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit

6

KORÇË

02263/15

“ PROGRESI”SH.P.K – DREJTORIA RAJONALE TATIMORE KORÇË, DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE, AVOKATURA E SHTETIT

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur, Drejtoria Rajonale Tatimore Korçë dhe Avokatura e Shtetit kundër vendimit nr. 1166, datë 28.05.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

7.

KRUJË

02518/15

GJOVALIN LUFFI - DREJTORIA E PËRGJITHSHME E BURGJEVE, I.E.V.PENALE FUSHË - KRUJË

‘’

Prishjen e vendimit nr.53 datë 21.01.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim ne po ne atë gjykate por me tjetër trup gjykues

8.

TIRANË

02656/17

PREFEKTI I QARKUT TIRANË – RAMAZAN VALISI, MIRVETE VALISI, SADIK VALISI – A.SH.K DREJTORIA RAJONALE TIRANË

‘’

Mospranimin e rekursit të palës, Avokatura e Shtetit kundër vendimit nr. 2841, datë 22.06.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.

9.

DURRËS

01571/17

PREFEKTI I QARKUT TIRANË – HAXHI AJDINI – A.SH.K DREJTORIA VENDORE KAVAJË – ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME KAVAJË

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Haxhi Ajdini kundër vendimit nr. 712, datë 21.02.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.

10.

VLORË

02558/15

PREFEKTI I QARKUT VLORË – BASHKIA HIMARË, IRAKLI KONGJINI, QIRAME KONGJINI, ORSOLA KONGJINI, DANIELA KONGJINI

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Irakli Kongjini kundër vendimit nr. 1729, datë 08.07.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte