Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË  KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

SOKOL SADUSHI

KLODIAN KURUSHI

SOKOL BINAJ

DATË  16 SHTATOR 2021

NR.

RRETHI

NR.AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

PËRFUNDIMI

1.

TIRANE

01984/15

LULZIM OMURI-MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK TREGTISE DHE SIPERMARRJES, REZIDENCA STUDENTORE UNIVERSITARE NR.1 TIRANE- IKMT (ish NUK), AVOKATURA E SHTETIT

S.SADUSHI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse, Lulzim Omuri kundër vendimit nr. 1053, datë 19.05.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

2.

VLORE

00007/17

HALIL ÇOBA-KESHILLI I MINISTRAVE I RSH, MINISTRIA E ZHVILLIMIT URBAN DHE TURIZMIT, ZYRA VENDORE E AVOKATURES SE SHTETIT TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse, Halil Çobo kundër vendimit nr. 2484, datë 19.11.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

3.

TIRANE

2860/17

PERPARIM HARIZI- KESHILLI I MINISTRAVE I RSH,MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURES, AUTORITETI RRUGOR SHQIPTARE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 2569, datë 08.06.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit të Gjykatës Administrative të Apelit dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 1643, datë 30.03.2015 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

4.

TIRANE

942/17

ILIR HOXHA- KESHILLI I MINISTRAVE I RSH, MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURES, AUTORITETI RRUGOR SHQIPTARE, MINISTRIA E FINANCAVE, AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur, Ministria e Financave kundër vendimit nr. 3301, datë 18.10.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

5.

VLORE

00319/16

REMZI HYKA- ASHK ZYRA VENDORE VLORE (ish ZVRPP VLORE), BASHKIA VLORE, KESHILLI BASHKIAK VLORE, -AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE VLORE

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse, Remzi Hyka kundër vendimit nr. 2784, datë 22.12.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

6

VLORE

00158/16

SHOQERIA “A-MIHALI” SHPK- DEGA E DOGANES FIER, DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse, Shoqëria “A-Mihali” sh.p.k kundër vendimit nr. 2224, datë 23.10.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

7

TIRANE

2224/17

AGRON ISUFI- MINISTRIA E DREJTESISE , DREJTOERIA E PERGJITHSHME E SHERBIMIT TE PROVES

‘’

Prishjen e vendimit nr. 2197 date 21.10.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane dhe kthimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

8

TIRANE

2136/17

SHOQERIA “ALBSINA” SHPK- KESHILLI I MINISTRAVE I RSH, MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURES, AUTORITETI RRUGOR SHQIPTARE, AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE TIRANE

‘’

Ndryshimin e vendimit nr. 1336 date 30.03.2017 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe rrëzimin e kërkesë padisë

9

DURRES

1546/17

ASHK–AGRON DEMA,NAXHIJE DEMA, BRIKENA DEMA-ASHK DREJTORIA RAJONALE KAVAJE, AVOKATURA E SHTETIT

Prishjen e vendimit nr.762 date 23.02.2017 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane dhe kthimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

10

TIRANE

1372/17

EDA RRENJA (MUÇA), VALMIRA BREGASI- AGJENSIA E PROKURORIMIT PUBLIK, AVOKATURA SHTETIT

Prishjen e vendimit nr.653 date 16.02.2017 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane dhe kthimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

11

VLORE

1336/17

SHOQERIA “BANKERS PETROLEUM ALBANIA LTD”- KOMUNA MBROSTAR, AVOKATURA E SHTETIT

Prishjen e vendimit nr.1679 date 15.06.2016 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane dhe kthimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate.

12

TIRANE

04401/14

SHOQERIA “AMC” SHPK- DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE TIRANE, NJESIA E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ, DREJTORIA E APELIMIT T14ATIMORE

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Tatimeve Tirane, Njesia e Tatimpaguesve te Medhenj, ndaj vendimit nr. 3365 date 11.09.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

13

TIRANE

04273/14

ODISE XHELITA -BANKA E SHQIPERISE

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditëse Odise Xhelita ndaj vendimit nr. 11 date 17.07.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

14

DURRES

2148/13

SHOQERIA TREGTARE "ILIRIADA" SH.P.K ,SHOQERIA TREGETARE "SHQIPONJA M"-DREJTORIA E PERGJITHSHME E HEKURUDHAVE DURRES, AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE DURRES

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditëse SHOQERIA TREGTARE "ILIRIADA" SH.P.K ,SHOQERIA TREGETARE "SHQIPONJA M", ndaj vendimit nr. 272 date 09.04.2013 te Gjykatës se Apelit Durres

15

TIRANE

01023/13

ISMAIL NELAJ - ZYRA QËNDRORE E RREGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME TIRANË, ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUJTSHME TIRANË

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditëse Ismail Nelaj, ndaj vendimit nr. 94 date 19.01.2012 te Gjykatës se Apelit Tirane

16

TIRANE

02051/16

ILIRJAN MEMA- DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT, MINISTRIA E BRENDSHME

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Ilirian Mema kundër vendimit nr. 2078, datë 07.10.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

17

DURRES

00425/16

NAIM ÇEGI- INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE (KOMISIONI QENDROR I AKIMIT), DRRSH DURRES

Prishjen e vendimit nr. 162, datë 04.02.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjet për gjykim pranë kësaj gjykate me tjetër trup gjykues.

18

VLORE

00721/16

NEKI NGUCAJ- ZVRPP VLORE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse, Neki Ngucaj kundër vendimit nr. 371, datë 25.02.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

19

DURRES

00755/16

OSINA NGJELA- DRSSH DURRES

Prishjen e vendimit nr. 147, datë 03.02.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjet për gjykim pranë kësaj gjykate me tjetër trup gjykues.

20

TIRANE

02031/16

FATOS VELI-MINISTRIA E MBROJTJES, MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Fatos Veli kundër vendimit nr. 1254, datë 19.05.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit

21

BERAT

01861/16

FLAMUR BRAHIMAJ-NJESIA ADMINISTRATIVE KOZARE (Ish Komuna Kozare Kuçove)-KESHILLI QARKUT BERAT, ASHK BERAT (ish Drejtoria Rajonale e Aluznit Berat)

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse, Flamur Brahimaj kundër vendimit nr.1159, datë 12.05.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

22

DURRES

00371/21

SHOQERIA SH&G SHPK- DREJTORIA E PERGJITHSHEE TATIMKEVE , DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE DURRES

‘’

Prishjen e vendimit nr. 663 date 26.07.2019 te Gjykatës Administrative Shkalles Pare Durrës dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin gjykimit

23

VLORE

384/21

LIRI BASHA-DRRSH FIER

‘’

Rregullimin e kompetencës lëndore duke përcaktuar si gjykate kompetente Gjykatën Administrative të shkalles se Parë Vlore. Lenien ne fuqi te vendimit te Gjykates se Rrethit Gjyqësore Fier

24

TIRANE

385/21

Shoqeria ALEN –CO SHPK- UK VLORE

‘’

Rregullimin e kompetencës lëndore duke përcaktuar si gjykate kompetente Gjykatën Administrative të shkalles se Parë Tirane .Prishjen e vendimit te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte