Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

SOKOL SADUSHI

SOKOL BINAJ

ASIM VOKSHI

DATE 15 NENTOR 2021

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATOR

PERFUNDIMI

23

TIRANE

451/2021

SHOQERIA ....RE BIRRA STELA- DRT TIRANE, DREJTORIA APELIMIT TATIMORE TIRANE

S SADUSHI

Rregullimin kompetencës tokësore te gjykatave ne mosmarrëveshje duke përcaktuar si gjykate kompetente Gjykatën e Administrative te Apelit Tirane.

Prishjen e vendimit nr. 67 date 08.06.2021 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane dhe dërgimin e çështjes ne po ate gjykate me te njëjtin trup gjykues

 

PUBLIKUAR ME DATE 18.11.2021

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte