Informacion mbi çështjet administrative, datë 08 Mars 2021

08.03.2021

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 08 MARS 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

LUSHNJE

00497/15

SHOQËRIA “ SHËNDETLLI” SH.P.K – BASHKIA LUSHNJE

S.SADUSHI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Bashkia Lushnje.

2.

SHKODËR

00931/15

NDRIÇIM KOKA - DREJTORIA E POLICISË SË QARKUT KUKËS, DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Policisë së Qarkut Kukës si dhe Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit.

3.

SHKODËR

00932/15

SHOQËRIA “ KRISTAL A” SH.P.K – DREJTORIA RAJONALE TATIMORE SHKODËR, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR TIRANË

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Shoqëria “Kristil - A” sh.p.k.

4.

TIRANË

00936/15

ERJONA HYSA – KOMISIONI I PROVIMIT TË SHTETIT TIRANË, AGJENSIA KOMBËTARE E PROVIMEVE TIRANË

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Agjensia Kombëtare e Provimeve.

5.

TIRANË

00939/15

GAZMEND LIKA - DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me tjetër trup gjykues.

6.

KURBIN

01080/15

GJOK DOMGJONI – KËSHILLI I QARKUT LEZHË

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e së paditur Këshilli i Qarkut Lezhë.

7.

VLORË

01088/15

ARJONA KASEMI – AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS, ( në vend të ZYRA QËNDRORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME TIRANË )

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditëse Arjona Kasemi dhe të palës së paditur A.SH.K, Drejtoria e Përgjithshme Tiranë.

8.

TIRANË

01090/15

XHELAL XHAFA – BRIGADA E LOGJISTRIKËS, ( REPARTI USHTARAK 4300/2)

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Brigada e Logjistikës Tiranë.

9.

SHKODËR

1051/15

TIXHE BAJRAMI- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE SHKODËR

Seanca gjyqësore (Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

10

SHKODËR

01046/15

VEHIBE METI- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE SHKODËR

Seanca gjyqësore (Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

11

SHKODËR

01044/15

LUIGJ EJLLI- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE SHKODËR

Seanca gjyqësore (Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

12

SHKODËR

01043/15

MRIKË LULA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE SHKODËR

Seanca gjyqësore (Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

13

SHKODËR

01048/15

BIBE PULAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE LEZHË

Seanca gjyqësore (Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

14

TIRANË

01167/15

VASIL DODE - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

Seanca gjyqësore (Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

15

DIBËR

01165/15

HATIE ÇIKU - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE DIBËR, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

Seanca gjyqësore (Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

16

TIRANË

00389/15

SHAHIN GURAJ – AKADEMIA E FORCAVE TË ARMATOSURA – MINISTRIA E MBROTJES

Seanca gjyqësore (Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

17

TIRANË

01056/15

VILSON IDRIZAJ – BASHKIA TIRANË

Seanca gjyqësore (Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

18

TIRANË

03069/17

VLADIMIR LLAKAJ – AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

Seanca gjyqësore (Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

19

TIRANË

01124/15

DAVE BUSHPEPA – ZYRA ARSIMORE KAMEZ

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditese Dave Bushpepa.

20

TIRANË

01193/15

ILIR KORBI - AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS, ( në vend të ZYRA QËNDRORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME TIRANË )

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur A.SH.K

21

TIRANË

00810/15

DRITAN HOXHA – MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME, GARDA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Seanca gjyqësore (Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

22

TIRANË

00809/15

FIDAI ZYFI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË, AVOKATURA E SHTETIT

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Fidai Zyfi.

23

TIRANË

00795/15

KRESHNIK STERMILLI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë.

24

TIRANË

00801/15

ARBEN KAPAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Administrativ dhe dërgimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me tjetër trup gjykues.

25

TIRANË

00802/15

SEIT MUZHIKA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Administrativ dhe lënien në fuqi të vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

26

TIRANË

01120/15

KUJTIM HAKLAJ – BASHKIA TIRANË

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Bashkia Tiranë.

27

VLORË

01126/15

GAZALI VRIONI – DREJTORIA E PËRGJITHSHME E SHËRBIMIT TË PROVËS TIRANË

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës.

28

GJIROKASTËR

01122/15

TANUSH LATIFI – DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT, DREJTORIA E POLICISË QARKUT GJIROKASTËR

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Administrativ dhe kthimin e çështjes për rigjykim në po atë gjykatë.

29

GJYKATA KUSHTETUESE

00852/17

AVNI KOBOÇI – INSPEKTORIATI KOMBËTAR I MBROJTJES SË TERRITORIT (në vënd të INSPEKTORIATI NDËRTIMOR URBANISTIK KOMBËTAR), INSPEKTORIATI KOMBETAR I MBROJTJES SË TERRITORIT, DREJTORIA RAJONALE TIRANË (në vënd të INSPEKTORIATI NDËRTIMOR URBANISTIK I BASHKISË TIRANË, AVOKATURA E SHTETIT

Mospranim rekursi.

JURIDIKSION – KOMPETENCA – SIGURIM PADIE

DATË 08 MARS 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

30

TIRANE

00080/21

EMILJANO DOKO – KONTROLLI I LARTE I SHTETIT

SOKOL SADUSHI

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative së Shkallës së Parë dhe kthimin e çështjes në Gjykatën Administrative së Shkallës së Parë Tiranë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte