Informacion mbi çështjet administrative, datë 01 Mars 2021

01.03.2021

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

SEANCE GJYQESORE ME PRANI TE PALEVE


DATË 01 MARS 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

VLORË

02523/12

DEZDEMONA GJYLAPI - UNIVERSITETI I VLORËS “ ISMAIL QEMALI”

S.SADUSHI

Lënien në fuqi të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë.

2.

VLORË

03682/13

MERITA ISLAMI - DREJTORIA E SPITALIT PSIKIATRIK “ ALI MIHALI ” VLORË

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe lënien në fuqi të vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë.

3.

DURRËS

02149/13

SHOQËRIA “ PILIKAN” SH.P.K – AUTORITETI PORTUAL DURRËS

Lënien në fuqi të vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës.

4.

TIRANË

03762/14

ADELINA BISTRI – MINISTRIA E BUJQËSISË, ZHVILLIMIT RURAL DHE ADMINISTRIMIT TË UJËRAVE, DEPARTAMENTI I ADMINISTRATËS PUBLIKE, TIRANË

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në këtë gjykatë, me tjetër trup gjykues.

5

SARANDE

00547/12

KUJTIM KONDI (PADITËS: VANGJEL PAPADHIMA, SOFOKLI PAPADHIMA

I PADITUR: KUJTIM KONDI, BASHKIA SARANDË, ASHK Sarandë ne vend te ZVRPP SARANDË,

(RISHIKIM)

Mospranimin e kërkesës të kërkuesit Kujtim Kondi për rishikimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë nr. 233, datë 16.06.2008, të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, lënë në fuqi me vendimin nr. 2230 datë 23.12.2011 të Gjykatës së Lartë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte