Informacion mbi ceshtjen civile per gjykim nr. 02687/17 dhe nr. 00505/17

21.09.2017

ÇËSHTJET CIVILE TE PLANIFIKUARA PER GJYKIM ME DATE 21.09.2017, sipas listës së poshtë-shënuar, SHTYHEN PER MUNGESE TE RELATORIT TE CESHTJES DHE DO TE GJYKOHEN ME DATE 28.09.2017, NE OREN 11.30 DHE 11.45.

NR

RRETHI

NR.AKT

PALET NDERGJYQESE

ORA

RELATORI

1.

VLORE

02687/17

RAMI ISUFI - AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE VLORE, BASHKIA VLORE, MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK, TURIZMIT, TREGETISE DHE SIPERMARRJES TIRANE

09.00

A.BROCI

2.

TIRANE

00505/17

MARSIDA TELA - DORIAN TELA

09.30

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte