Indeksi

Indeksi
 
Gjykata e Lartë
   Historiku
   Legjislacioni
   Kryetari
   Zv. Kryetari
   Anëtarët e Gjykatës së Lartë
   Kancelari
   Këshilli i Gjykatës
      Anëtarët
      Vendime
      Procesverbale
   Mbledhja e përgjithshme e gjyqtarëve
      Anëtarët
      Vendime
      Procesverbale
   
Lista e Gjykimeve
   Lista e Çështjeve të Ardhura
   Lista e Kërkesave për Pezullim
      Lista e kërkesave për pezullim administrativ
      Lista e kërkesave për revokim pezullimi administrativ
      Lista e kërkesave për kundërshtim vendimi të dënimit
      Lista e kërkesave për pezullim civile
      Lista e kërkesave për rekovim pezullimi civile
      Lista e kërkesave për kundërshtim vendimi të dënimit
      Lista e kërkesave për pezullim penale
      Lista e kërkesave për revokim pezullimi penale
   Lista e Kërkesave për Konstatim shkelje afati të arsyeshëm
      Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit GJL
      Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit GJA
      Lista e kërkesave të veçanta
   Kërkim Për Çështjet Për Gjykim
   Lista e Çështjeve të Shpallura për Gjykim
      Çështje Administrative
         Për shqyrtim në dhomë këshillimi
         Për shqyrtim në seancë gjyqësore
      Çështje Civile
      Çështje Penale
   Kolegjet e Bashkuara
 
Vendimet e Gjykatës
   Kërkim për Vendime
   Vendime Përfundimtare
      Vendime Kolegji Administrativ
         Vendime Dhomë Këshillimi
         Vendime Seancë Gjyqësore
      Vendime Kolegji Civil
         Vendime Dhomë Këshillimi
         Vendime Seancë Gjyqësore
      Vendime Kolegji Penal
         Vendime Dhomë Këshillimi
         Vendime Seancë Gjyqësore
   Vendime Pezullimi
      Vendime pezullimesh administrative
      Vendime për revokim pezullimesh administrative
      Vendime për kundërshtim vendimesh të dënimit adm
      Vendime pezullimesh civile
      Vendime për revokim pezullimesh civile
      Vendime për kundërshtim vendimesh të dënimit civ
      Vendime pezullimi për kontroll incidental
   Juridiksione
      Administrative
   Kompetenca
      Administrative
      Penale
   Afati i arsyeshëm
      Administrative
      Civile
      Penale
   Ankime të veçanta
   Vendime Unifikuese
   Vendime 1999 - 2019
   Vendime të Çështjeve Gjykim Juridiksion Fillestar
   
Publikime
 
Njoftime
   Njoftime Për Median
   Njoftime Për Publikun
   Njoftime me shpallje publike
   Njoftime për shpallje vendimi
   Njoftim për shpallje për plotësim rekursi
   Vende Vakante
   Lidhje Ndihmëse
   
Programi i Transparencës
   Programi i Transparencës për Gjykatën e Lartë
   Struktura, Organika dhe Klasifikimi në Gjykatën e Lartë
      Jetëshkrime
   Formular Vetëdeklarimi
   Regjistri i Kërkesave dhe i përgjigjeve
   Koordinatori per te drejten e informimit
   Informacion
   Vendimet dhe botimi i tyre
   Kur Gjykata e Lartë vepron me procedurë të përshpejtuar
   Si të komunikojmë me Gjykatën e Lartë
   Administrimi i Çështjeve në Gjykatën e Lartë
   Ndihmë mbi përdorimin e faqes zyrtare të Gjykatës së Lartë.
   Buxheti dhe Tendera
   Statistika
 
Këshilli i Emërimeve në Drejtësi
   Funksionet
   Legjislacioni
      Kushtetuta
      Ligje
      Akte normative të K.E.D
   Formularë
      Integriteti
      Pasuria
   Autorizime
      Gjykata Kushtetuese
         Autorizime
         Model CV
         Informacione për kandidatët për gjyqtar në GJK
         Lista e akteve me të cilat pajiset kandidati
      Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë
         Autorizime
         Model CV
         Informacione për kandidatët për inspektor në ILD
         Lista e akteve me të cilat pajiset kandidati
   K.E.D 2018
      Anëtarët e K. E. D.
      Procesverbali i mbledhjeve
      Njoftime
      Vendime
   K.E.D 2019
      Përbërja e K.E.D
         Lista e anëtarëve
         Aktet e përzgjedhjes
      Mbledhje, veprimtari dhe çështje të funksionimit të K.E.D
         Vendime për aktet nënligjore të K.E.D
         Vendime të tjera të K.E.D
         Procesverbale të mbledhjeve
         Akte të Kryetarit të K.E.D
         Raporti Vjetor i K.E.D 2019
      Vende vakante
         Inspektor i Lartë i Drejtësisë
         Gjykata Kushtetuese
      Procedura e shortit
         Procesverbale të shortit
      Heqje dorë nga anëtarët e K.E.D
         Kërkesa e anëtarit të K.E.D
         Vendime
      Përjashtime të anëtarit të K.E.D
         Kërkesa të kandidatëve
         Vendime
      Procedura e verifikimit të kandidatëve
         Lista e kandidatëve për vendet vakante
         Kandidatë të tërhequr përpara procedurës së verifikimit
         Vetëdeklarime të kandidatëve
         Vendime për kandidatët e tërhequr
         Kandidatë të tërhequr gjatë procedurës së verifikimit
         Vendime për ndalimin e kandidimit
         Lista e kandidatëve të ndaluar për kandidim
         Vendime për lejimin e kandidimit
         Lista e kandidatëve të lejuar për kandidim
         Jetëshkrime të kandidatëve të lejuar për kandidim
         Vendime të tjera të K.E.D
         Vendime të Gjykatës Administrative të Apelit
      Procedura e vlerësimit dhe renditjes së kandidatëve
         Lista e kandidatëve të lejuar për vendet vakante
         Jetëshkrime të kandidatëve të lejuar për kandidim
         Vendime të K.E.D për fillimin e procedurës së vlerësimit
         Vendime për vlerësimin dhe pikëzimin e kandidatëve
         Lista Përfundimtare të renditjes së kandidatëve
         Raporte të arsyetuar për renditjen e kandidatëve
         Procesverbale të mbledhjeve
      Kandidatë të zgjedhur / emëruar
         Dekrete të Presidentit
         Vendime të Kuvendit
         Vendime të Gjykatës së Lartë
         Kandidatë të emëruar sipas renditjes së K.E.D
      Njoftime për median dhe publikun
   K.E.D 2020
      Përbërja e K.E.D
         Lista e anëtarëve
         Aktet e përzgjedhjes
      Mbledhje, veprimtari dhe çështje të funksionimit të K.E.D
         Vendime për aktet nënligjore të K.E.D
         Vendime të tjera të K.E.D
         Procesverbale të mbledhjeve
         Akte të Kryetarit të K.E.D
         Raporti vjetor i K.E.D 2020
      Vende vakante
         Gjykata Kushtetuese
      Procedura e shortit
         Procesverbale të shortit
      Heqje dorë nga anëtarët e K.E.D
         Kërkesa e anëtarit të K.E.D
         Vendime
      Përjashtime të anëtarit të K.E.D
         Kërkesa të kandidatëve
         Vendime
      Procedura e verifikimit të kandidatëve
         Lista e kandidatëve për vendet vakante
         Kandidatë të tërhequr përpara procedurës së verifikimit
         Vetëdeklarime të kandidatëve
         Vendime për kandidatët e tërhequr
         Lista e kandidatëve të tërhequr gjatë procedurës së verifiki
         Vendime për ndalimin e kandidimit
         Lista e kandidatëve të ndaluar për kandidim
         Vendime për lejimin e kandidimit
         Lista e kandidatëve të lejuar për kandidim
         Jetëshkrime të kandidatëve për kandidim
         Vendime të tjera të K.E.D
         Vendime të Gjykatës Administrative të Apelit
      Procedura e vlerësimit dhe renditjes së kandidatëve
         Lista e kandidatëve të lejuar për vendet vakante
         Jetëshkrime të kandidatëve të lejuar për kandidim
         Vendime të K.E.D për fillimin e procedurës së vlerësimit
         Vendime për vlerësimin dhe pikëzimin e kandidatëve
         Lista Përfundimtare të renditjes së kandidatëve
         Raporte të arsyetuara për renditjen e kandidatëve
         Procesverbale të mbledhjeve
      Kandidatë të zgjedhur / emëruar
         Dekrete të Presidentit
         Vendime të Kuvendit
         Vendime të Gjykatës së Lartë
         Kandidatë të emëruar sipas renditjes së K.E.D
      Vendime KED 2020
         Vendime Kandidate Terhequr
         Vendime per Lejimin e Kandidimit
         Vendime per Ndalimin e Kandidimit
   K.E.D 2021
      Përbërja e K.E.D
         Lista e anëtarëve
         Aktet e përzgjedhjes
      Mbledhje, veprimtari dhe çështje të funksionimit të K.E.D
         Vendime për aktet nën ligjore të K.E.D
         Vendime të tjera të K.E.D
         Procesverbale të mbledhjeve
         Akte të Kryetarit të K.E.D
         Raporti vjetor i K.E.D 2021
      Vende vakante
         Gjykata Kushtetuese
      Procedura e shortit
         Procesverbale të shortit
      Heqje dorë nga anëtarët e K.E.D
         Kërkesa e anëtarit të K.E.D
         Vendime
      Përjashtime të anëtarit të K.E.D
         Kërkesa e anëtarit të K.E.D
         Vendime
      Procedura e verifikimit të kandidatëve
         Lista e kandidatëve për vendet vakante
         Kandidatë të tërhequr përpara procedurës së verifikimit
         Vetëdeklarime të kandidatëve
         Vendime për kandidatët e tërhequr
         Lista e kandidatëve të tërhequr gjatë procedurës së verifiki
         Vendime për ndalimin e kandidimit
         Lista e kandidatëve të ndaluar për kandidim
         Vendime për lejimin e kandidimit
         Lista e kandidatëve të lejuar për kandidim
         Jetëshkrime të kandidatëve për kandidim
         Vendime të tjera të K.E.D
         Vendime të Gjykatës Administrative të Apelit
      Procedura e vlerësimit dhe renditjes së kandidatëve
         Lista e kandidatëve të lejuar për vendet vakante
         Jetëshkrime të kandidatëve të lejuar për kandidim
         Vendime të K.E.D për fillimin e procedurës së vlerësimit
         Vendime për vlerësimin dhe pikëzimin e kandidatëve
         Lista Përfundimtare të renditjes së kandidatëve
         Raporte të arsyetuara për renditjen e kandidatëve
         Procesverbale të mbledhjeve
      Kandidatë të zgjedhur / emëruar
         Dekrete të Presidentit
         Vendime të Kuvendit
         Vendime të Gjykatës së Lartë
         Kandidatë të emëruar sipas renditjes së K.E.D
      Vendime KED 2021
         Vendime per Lejimin e Kandidimit
         Vendime per Ndalimin e Kandidimit
         Vendime Kandidate Terhequr
   Njoftime për median dhe publikun
   Programi i Transparencës
   Kontakte


Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte