Indeksi

Indeksi
 
Gjykata e Lartë
   Historiku
   Kuadri Ligjor
   Struktura
      Anëtaret e Gjykatës së Lartë
   
Lista e Gjykimeve
   Lista e Çështjeve të Ardhura
   Lista e Kërkesave për Pezullim
      Lista e kërkesave për pezullim administrativ
      Lista e kërkesave për revokim pezullimi administrativ
      Lista e kërkesave për pezullim civile
      Lista e kërkesave për rekovim pezullimi civile
      Lista e kërkesave për pezullim penale
      Lista e kërkesave për revokim pezullimi penale
   Lista e Kërkesave për Konstatim shkelje afati të arsyeshëm
      Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit GJL
      Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit GJA
   Kërkim Për Çështjet Për Gjykim
    Lista e Çështjeve të Shpallura për Gjykim
      Çështje Administrative
         Për shqyrtim në dhomë këshillimi
         Për shqyrtim në seancë gjyqësore
      Çështje Civile
      Çështje Penale
   Kolegjet e Bashkuara
 
Vendimet e Gjykatës
   Kërkim për Vendime
   Vendime të Çështjeve Gjykim Juridiksion Fillestar
   Vendime Unifikuese
      Vendime Unifikuese Administrative
   Vendime 1999 - 2019
   
Publikime
 
Njoftime
   Njoftime Për Median
   Njoftime Për Publikun
   Njoftime me shpallje publike
   Vende Vakante
   Lidhje Ndihmëse
   
Programi i Transparencës
   Programi i Transparences se Gjykates se Larte
   Struktura, Organika dhe Klasifikimi ne Gjykaten e Larte
   Formular Vetëdeklarimi
   Regjistri i Kërkesave dhe i përgjigjeve
   Koordinatori per te drejten e informimit
   Informacion
   Vendimet dhe botimi i tyre
   Kur Gjykata e Lartë vepron me procedurë të përshpejtuar
   Si të komunikojmë me Gjykatën e Lartë
   Administrimi i Çështjeve në Gjykatën e Lartë
   Ndihmë mbi përdorimin e faqes zyrtare të Gjykatës së Lartë.
   Buxheti dhe Tendera
 
Këshilli i Emërimeve në Drejtësi
   Funksionet
   Legjislacioni
      Kushtetuta
      Ligje
      Akte normative të K.E.D
      Legislation
   Formularë
      Integriteti
      Pasuria
   Autorizime
      Gjykata Kushtetuese
         Autorizime
         Model CV
         Informacione për kandidatët për gjyqtar në GJK
         Lista e akteve me të cilat pajiset kandidati
      Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë
         Autorizime
         Model CV
         Informacione për kandidatët për inspektor në ILD
         Lista e akteve me të cilat pajiset kandidati
   K.E.D 2018
      Anëtarët e K. E. D.
      Procesverbali i mbledhjeve
      Njoftime
      Vendime
   K.E.D 2019
      Përbërja e K.E.D
         Lista e anëtarëve
         Aktet e përzgjedhjes
      Mbledhje, veprimtari dhe çështje të funksionimit të K.E.D
         Vendime për aktet nënligjore të K.E.D
         Vendime të tjera të K.E.D
         Procesverbale të mbledhjeve
         Akte të Kryetarit të K.E.D
         Raporti Vjetor i K.E.D 2019
      Vende vakante
         Inspektor i Lartë i Drejtësisë
         Gjykata Kushtetuese
      Procedura e shortit
         Procesverbale të shortit
      Heqje dorë nga anëtarët e K.E.D
         Kërkesa e anëtarit të K.E.D
         Vendime
      Përjashtime të anëtarit të K.E.D
         Kërkesa të kandidatëve
         Vendime
      Procedura e verifikimit të kandidatëve
         Lista e kandidatëve për vendet vakante
         Kandidatë të tërhequr përpara procedurës së verifikimit
         Vetëdeklarime të kandidatëve
         Vendime për kandidatët e tërhequr
         Kandidatë të tërhequr gjatë procedurës së verifikimit
         Vendime për ndalimin e kandidimit
         Lista e kandidatëve të ndaluar për kandidim
         Vendime për lejimin e kandidimit
         Lista e kandidatëve të lejuar për kandidim
         Jetëshkrime të kandidatëve të lejuar për kandidim
         Vendime të tjera të K.E.D
         Vendime të Gjykatës Administrative të Apelit
      Procedura e vlerësimit dhe renditjes së kandidatëve
         Lista e kandidatëve të lejuar për vendet vakante
         Jetëshkrime të kandidatëve të lejuar për kandidim
         Vendime të K.E.D për fillimin e procedurës së vlerësimit
         Vendime për vlerësimin dhe pikëzimin e kandidatëve
         Lista Përfundimtare të renditjes së kandidatëve
         Raporte të arsyetuar për renditjen e kandidatëve
         Procesverbale të mbledhjeve
      Kandidatë të zgjedhur / emëruar
         Dekrete të Presidentit
         Vendime të Kuvendit
         Vendime të Gjykatës së Lartë
         Kandidatë të emëruar sipas renditjes së K.E.D
      Njoftime për median dhe publikun
   K.E.D 2020
      Përbërja e K.E.D
         Lista e anëtarëve
         Aktet e përzgjedhjes
      Mbledhje, veprimtari dhe çështje të funksionimit të K.E.D
         Vendime për aktet nënligjore të K.E.D
         Vendime të tjera të K.E.D
         Procesverbale të mbledhjeve
         Akte të Kryetarit të K.E.D
         Raporti vjetor i K.E.D 2020
      Vende vakante
         Gjykata Kushtetuese
      Procedura e shortit
         Procesverbale të shortit
      Heqje dorë nga anëtarët e K.E.D
         Kërkesa e anëtarit të K.E.D
         Vendime
      Përjashtime të anëtarit të K.E.D
         Kërkesa të kandidatëve
         Vendime
      Procedura e verifikimit të kandidatëve
         Lista e kandidatëve për vendet vakante
         Kandidatë të tërhequr përpara procedurës së verifikimit
         Vetëdeklarime të kandidatëve
         Vendime për kandidatët e tërhequr
         Lista e kandidatëve të tërhequr gjatë procedurës së verifiki
         Vendime për ndalimin e kandidimit
         Lista e kandidatëve të ndaluar për kandidim
         Vendime për lejimin e kandidimit
         Lista e kandidatëve të lejuar për kandidim
         Jetëshkrime të kandidatëve për kandidim
         Vendime të tjera të K.E.D
         Vendime të Gjykatës Administrative të Apelit
      Procedura e vlerësimit dhe renditjes së kandidatëve
         Lista e kandidatëve të lejuar për vendet vakante
         Jetëshkrime të kandidatëve të lejuar për kandidim
         Vendime të K.E.D për fillimin e procedurës së vlerësimit
         Vendime për vlerësimin dhe pikëzimin e kandidatëve
         Lista Përfundimtare të renditjes së kandidatëve
         Raporte të arsyetuara për renditjen e kandidatëve
         Procesverbale të mbledhjeve
      Kandidatë të zgjedhur / emëruar
         Dekrete të Presidentit
         Vendime të Kuvendit
         Vendime të Gjykatës së Lartë
         Kandidatë të emëruar sipas renditjes së K.E.D
   Njoftime për median dhe publikun
   Programi i Transparencës
   Kontakte


Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte