Indeksi

Indeksi
 
Gjykata e Lartë
   Historiku
   Kuadri Ligjor
   Struktura
      Kryetari
      Anëtaret e Gjykatës së Lartë
   
Lista e Gjykimeve
   Lista e Çështjeve të Ardhura
   Lista e Kërkesave për Pezullim
      Lista e kërkesave për pezullim civile
      Lista e kërkesave për pezullim penale
      Lista e kërkesave për rekovim pezullimi civile
   Lista e Kërkesave për Konstatim
      Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit GJL
      Lista e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit GJA
   Kërkim Për Çështjet Për Gjykim
   Lista e Çështjeve të Gatshme për Gjykim
      Çështje Administrative
      Çështje Civile
      Çështje Penale
   Kolegjet e Bashkuara
 
Vendimet e Gjykatës
   Kërkim për Vendime
   Vendime të Çështjeve Gjykim Juridiksion Fillestar
   Vendime Unifikuese
      Vendime Unifikuese Administrative
   Vendime 1999 - 2018
   Vendime Njësuese
      Vendime Njësuese Administrative
      Vendime Njësuese Civile
      Vendime Njësuese Penale
   
Publikime
 
Njoftime
   Njoftime Për Median
   Njoftime Për Publikun
   Njoftime me shpallje publike
   Vende Vakante
   Lidhje Ndihmëse
   
Programi i Transparencës
   Programi i Transparences se Gjykates se Larte
   Struktura, Organika dhe Klasifikimi ne Gjykaten e Larte
   Regjistri i Kërkesave dhe i përgjigjeve
   Koordinatori per te drejten e informimit
   Informacion
   Vendimet dhe botimi i tyre
   Kur Gjykata e Lartë vepron me procedurë të përshpejtuar
   Si të komunikojmë me Gjykatën e Lartë
   Administrimi i Çështjeve në Gjykatën e Lartë
   Ndihmë mbi përdorimin e faqes zyrtare të Gjykatës së Lartë.
   Buxheti dhe Tendera
 
Këshilli i Emërimeve në Drejtësi
   2018
      Procesverbali i mbledhjeve
      Njoftime
      Vendime
      Anëtarët e K. E. D.
   2019
      Përbërja e K.E.D
      Procesverbali i mbledhjeve
      Njoftime
         Njoftime për median
      Akte të K.E.D


Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte