Cases in the Supreme Court

Search attributes
1 to 10 of 67710 case  Page  of 6771 terms per page
No.Act: 11243-00631-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Durrës)
KRENAR ASLLANAJ Kund
Plaintiff: KRENAR ASLLANAJ
Defendant: AGRON BICAKU ; MIMOZA BICAKU ; NDUE BURAKU ; BARDHA BURAKU
Third Party: MIRANDA KOCI ; SHOQERIA "PELIVANI" SH.P.K ; ZYRA PERMBARIMORE DURRES ; ZYRA E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME DURRES ; SHOQERIA "TACI CONSTRUCTION MILENIUM" SH.P.K ; INTESA SAN PAOLO BANK
Dt.registration: 20.02.2018Case details ]
No.Act: 11243-00630-00-2018  (Come from: Gjykata e Apelit Vlorë)
IBRAHIM GARGAJ Kund
Plaintiff: IBRAHIM GARGAJ
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE
Interested Party: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE VLORE
Dt.registration: 20.02.2018Case details ]
No.Act: 11243-00629-00-2018  (Come from: Gjykata e Apelit Vlorë)
MYZEJEN ZYRKA Kund
Plaintiff: MYZEJEN ZYRKA
Defendant: MUHAMED TIGANI ; SHEFQET TIGANI ; AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONES ; ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME ; VIKTORI VREKA ; JANI FERHATI ; FARUDIN FERATI ; HABIBE FERHATAJ ; SANIJE FERHATAJ ; ENVER FERHATAJ ; MYSADETE XHAFERAJ (FERHATAJ) ; GJERAQINA RUNAJ (FERHATAJ) ; MIRANDA FERHATAJ ; ADELA FERHATAJ ; DONALD FERHATAJ ; ERMAL FERHATAJ ; SINAN FERHATAJ
Third Party: ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME VLORE
Dt.registration: 20.02.2018Case details ]
No.Act: 11241-00628-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Durrës)
ENGJELLUSHE KERTUSHA Kund
Plaintiff: ENGJELLUSHE KERTUSHA
Defendant: SHOQERIA "UJESJELLES KANALIZIME" SH.A, DURRES
Dt.registration: 20.02.2018Case details ]
No.Act: 11243-00627-00-2018  (Come from: Gjykata e Apelit Vlorë)
EDMOND QIRIAQI Kund
Plaintiff: EDMOND QIRIAQI
Defendant: AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE
Dt.registration: 20.02.2018Case details ]
No.Act: 90500-00626-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Durrës)
ALFRED PRENGA
Third Party: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A, DREJTORIA RAJONALE DURRES ; AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES
Applicant: ALFRED PRENGA
Dt.registration: 20.02.2018Case details ]
No.Act: 11243-00625-00-2018  (Come from: Gjykata e Apelit Vlorë)
SOTIR SEFA Kund
Plaintiff: SOTIR SEFA
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ; AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE VLORE
Third Party: ZYRA E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME FIER
Dt.registration: 20.02.2018Case details ]
No.Act: 11241-00624-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
DONIKA SHURDHI Kund
Plaintiff: DONIKA SHURDHI
Defendant: SHOQERIA "VOLALBA" SH.P.K.
Dt.registration: 20.02.2018Case details ]
No.Act: 11243-00623-00-2018  (Come from: Gjykata e Apelit Vlorë)
JOSIF SINJARI dhe T
Plaintiff: JOSIF SINJARI ; ARISTOTEL NUSHI
Defendant: DONIKA ZEMBLAKU ; ALBERT ZEMBLAKU ; MUSAFA MALKO
Third Party: ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME LUSHNJE ; AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE
Dt.registration: 20.02.2018Case details ]
No.Act: 11243-00622-00-2018  (Come from: Gjykata e Apelit Vlorë)
SABRI IBALIU Kund
Plaintiff: SABRI IBALIU
Third Party: CAUSH META
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE
Injured Party: ZYRA VENDORE E AVOKATURES SE SHTETIT VLORE
Dt.registration: 20.02.2018Case details ]
1 to 10 of 67710 case  Page  of 6771 terms per page

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania