Cases in the Supreme Court

Search attributes
1 to 10 of 82717 case  Page  of 8272 terms per page
No.Act: 11243-00674-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Lushnje)
DIFE GEGA Kund
Plaintiff: DIFE GEGA
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE ; AVOKATURA E SHTETIT ; BASHKIA LUSHNJE
Dt.registration: 27.07.2020Case details ]
No.Act: 11243-00673-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
MIKOLLE SMAJLAJ dhe T
Plaintiff: MARK PUSI ; NDOK QEPURI ; MIKOLLE SMAJLAJ
Defendant: AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE, TIRANE ; NIKOLIN KUJXHIJA ; JUSTEREZA KUJXHIJA ; MARIJE KUJXHIJA ; CECILIANA KUJXHIJA
Third Party: ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME SHKODER ; AGJENCIA E LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TE ZONAVE/NDERTIMEVE INFORMALE, SHKODER ; AGJENCIA E LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TE ZONAVE/NDERTIMEVE INFORMALE, TIRANE
Dt.registration: 27.07.2020Case details ]
No.Act: 11243-00672-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tropojë)
MURAT MATOSHI Kund
Plaintiff: MURAT MATOSHI
Defendant: SHOQERIA "OPERATORI I SISTEMIT TE SHPERNDARJES" (OSHE) SH.A
Dt.registration: 24.07.2020Case details ]
No.Act: 11243-00671-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
SYRRIJE BURRJA Kund
Plaintiff: SYRRIJE BURRJA
Defendant: VAHID RAMADANI ; PERMBARUESJA GJYQESORE ERMIRA MHILLI
Dt.registration: 24.07.2020Case details ]
No.Act: 11243-00670-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
NIKOLIN UJKA Kund
Plaintiff: NIKOLIN UJKA
Defendant: ALBANA FISHA
Dt.registration: 24.07.2020Case details ]
No.Act: 11243-00669-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
ALMA HOTI Kund
Plaintiff: ALMA HOTI
Defendant: DREJTORIA RAJONALE E SHENDETESISE SHKODER
Dt.registration: 24.07.2020Case details ]
No.Act: 11243-00668-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Fier)
KELMEND VATA Kund
Plaintiff: KELMEND VATA
Defendant: BASHKIA LEZHE
Dt.registration: 24.07.2020Case details ]
No.Act: 11243-00667-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
Plaintiff: SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
Dt.registration: 24.07.2020Case details ]
No.Act: 11243-00666-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
ANITA AHMETAGA Kund
Plaintiff: ANITA AHMETAGA
Defendant: ZYRA ARSIMORE BULQIZE ; DREJTORIA RAJONALE ARSIMORE PARAUNIVERSITARE DURRES
Third Party: MINISTRIA E ARSIMIT SPORTIT DHE RINISE ; SHKOLLA 9 VJECARE "SHEFQET TANCI" BULQIZE
Dt.registration: 24.07.2020Case details ]
No.Act: 11243-00665-00-2020  (Come from: Gjykata e Apelit Vlorë)
NIKO VARFI Kund
Plaintiff: NIKO VARFI
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE
Interested Party: AVOKATURA E SHTETIT,ZYRA VENDORE VLORE
Dt.registration: 24.07.2020Case details ]
1 to 10 of 82717 case  Page  of 8272 terms per page

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania