Cases in the Supreme Court

Search attributes
1 to 10 of 71811 case  Page  of 7182 terms per page
No.Act: 11112-02299-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
VIOLETA PJETERGJOKAJ Kund
Plaintiff: VIOLETA PJETERGJOKAJ
Defendant: PETRIT PERPALAJ
Dt.registration: 30.07.2018Case details ]
No.Act: 11243-02298-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
EMIRJONA KRAJA dhe T
Plaintiff: MIRAN KRAJA ; NEBIJE KRAJA ; EMIRJONA KRAJA
Defendant: SHOQERIA PERMBARIMORE "CORRECTOR" SH.P.K.
Third Party: SHOQERIA "BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE" SH.A.
Dt.registration: 30.07.2018Case details ]
No.Act: 11243-02297-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
KRYESIA E ASAMBLESE SE BASHKEPRONAREVE TE GODINES SE BANIMIT DHE SHERBIMIT "VESA CENTER" Kund
Plaintiff: KRYESIA E ASAMBLESE SE BASHKEPRONAREVE TE GODINES SE BANIMIT DHE SHERBIMIT "VESA CENTER"
Defendant: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.
Dt.registration: 30.07.2018Case details ]
No.Act: 11241-02296-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Korçë)
FATJON ZGURO Kund
Plaintiff: FATJON ZGURO
Defendant: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.
Dt.registration: 30.07.2018Case details ]
No.Act: 11243-02295-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Korçë)
PJETER GJOKA Kund
Plaintiff: PJETER GJOKA
Defendant: THEODHORA PLASOTI ; MARJANA RONDO ; EVGJENI PLASOTI ; EKATERINA PLASOTI ; ELSA PLASOTI ; THOMA PLASOTI ; DONIKA PLASOTI ; HELIDON PLASOTI ; ORNELA PLASOTI ; JOANA PLASOTI ; THANAS PINE ; ILIR PINE ; AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE ; ZYRA E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME KORCE
Dt.registration: 30.07.2018Case details ]
No.Act: 11115-02294-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Korçë)
BAKI NINGA Kund
Defendant: YLLI TRESKA
Plaintiff: BAKI NINGA
Dt.registration: 30.07.2018Case details ]
No.Act: 11241-02293-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Korçë)
ENGJELL HOXHALLI Kund
Plaintiff: ENGJELL HOXHALLI
Defendant: SHOQERIA "UJESJELLES KANALIZIME MALIQ" SH.A
Dt.registration: 30.07.2018Case details ]
No.Act: 11115-02292-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Korçë)
STAVRI VASILI Kund
Plaintiff: STAVRI VASILI
Defendant: ROBERT GODE
Dt.registration: 30.07.2018Case details ]
No.Act: 11243-02291-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Korçë)
SHOQERIA "ATLANTIK" SH.A Kund
Defendant: KOSTANDIN MITROLLARI
Plaintiff: SHOQERIA "ATLANTIK" SH.A
Dt.registration: 30.07.2018Case details ]
No.Act: 11243-02290-00-2018  (Come from: Gjykata e Apelit Vlorë)
ASTER MEHILLI
Applicant: ASTER MEHILLI
Third Party: ERVIN CAUSHAJ
Dt.registration: 30.07.2018Case details ]
1 to 10 of 71811 case  Page  of 7182 terms per page

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania