Këshilli i Gjykatës së Lartë, në mbledhjen e datës 17.09.2021, në mbështetje të pikave 2 dhe 3 të nenit 23 si dhe të shkronjës “ç” të nenit 38 të ligjit nr. 98/2016 “ Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, si rezultat i emërimit të 2 (dy) gjyqtarëve të rinj në Gjykatën e Lartë dhe në funksion të një ndarje të barabartë të ngarkesës së punës midis gjyqtarëve, bazuar në mendimin e dhënë nga Mbledhja e Përgjithshme e Gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë për ndarjen e gjyqtarëve në kolegjet dhe përbërjen e trupave gjykuese në këtë Gjykatë, vendosi: Caktimin e gjyqtarëve në përbërje të Kolegjeve të Gjykatës së Lartë, si bashkëlidhur. Klikoni këtu

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte