Anëtaret e Gjykatës së Lartë

Gjykata e Lartë përbëhet nga 19 anëtarë. Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë emërohen nga radhët e gjyqtarëve me vjetërsi jo më pak se 10 vjet ose nga radhët e juristëve të shquar që e kanë ushtruar këtë profesion jo më pak se 15 vjet. Anëtarët e Gjykatës së Lartë emërohen nga Presidenti i Republikës me pëlqimin e Kuvendit. Kryetari dhe anëtarët e Gjykatës së Lartë qëndrojnë në detyrë për 9 vjet pa të drejtë riemërimi.

Anëtarët

Anëtar i Gjykatës së Lartë
Anëtar i Gjykatës së Lartë
Anëtar i Gjykatës së Lartë
Anëtar i Gjykatës së Lartë
Anëtar i Gjykatës së Lartë
Anëtar i Gjykatës së Lartë
Anëtar i Gjykatës së Lartë
Anëtar i Gjykatës së Lartë
 

 

Ndihmësit Ligjorë

Gjyqtari i Gjykatës së Lartë ka deri në dy ndihmës ligjorë dhe personin e shërbimit. Ndihmesit ligjorë përzgjidhen nga vetë gjyqtarët e Gjykatës së Lartë ndërmjet juristëve që plotësojnë kushtet ligjore për t`u emëruar gjyqtarë të gjykatës së shkallës së parë ose të gjykatës së apelit. Ata emërohen nga Kryetari i Gjykatës së Lartë. Ndihmësit ligjorë studiojnë ankimet, dosjet gjyqësore, përgatisin relacionet për çështjet që janë në gjykim duke dhënë mendimin e tyre, u përgjigjen ankesave, përgatisin materialet e nevojshme, si dhe kryejnë çdo detyrë tjetër që u ngarkohet nga gjyqtari i Gjykatës së Lartë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte