Additional Links

Agjencia e Investimeve te Huaja
Agjencia Kombetare e Privatizimit (AKP)
Agjencia e Prokurimit Publik (APP)
AHJUCAF
ALBTELEKOM sh.a.
Avokati i Popullit
Banka e Shqiperise
Delegacioni i Komisionit Europian ne Shqiperi
Departamenti i Administrates Publike
Dhoma e Tregtise dhe Industrise TIRANE
Dhoma Amerikane e Tregtise
Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor
Fondi Monetar Nderkombetar (FMN)
Gjykata Kushtetuese
Gjykata e Larte
KESH - Korporata Elektroenergjitike Shqiptare
Keshilli i Larte i Drejtesise
Komisioni i Sherbimit Civil
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Kontrolli i Larte i Shtetit
Kryeministria
Kuvendi
Instituti i Statistikave
Ministria e Arsimit dhe Shkences
Ministria e Brendshme
Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjitikes
Ministria e Financave
Ministria e Integrimit
Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave
Ministria e Mbrojtjes
Ministria e Puneve te Jashtme
Ministria e Puneve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit
Ministria e Punes, Çeshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta
Ministria e Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve
Ministria e Shendetesise
Ministria e Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit
Ministria e Drejtesise
Open Society Foundation for Albania (OSFA – SOROS)
OSBE - Organizata per Siguri dhe Bashkepunim ne Europe
Presidenca
Prokuroria e Pergjithshme
Posta Shqiptare sh.a.
Radio Televizioni Shqiptar
Shkolla e Magjistratures
UNDP / PNUD Albania
USAID-Agjensia Amerikane per Zhvillim Nderkombetar
World Bank - Banka Boterore
Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor

No records found!
No records found!
No records found!
No records found!
No records found!
All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania